SaltySpot
PREMIERY
Najnowsze produkty w sklepie
ŚLEDŹ NAS:
Zapisz się do newslettera!

Zamówienia złożone do godziny 14:30, dostarczane są dnia następnego! CZYTAJ WIĘCEJ

Do zamówień powyżej 200zł, wysyłka gratis!

  Wróć do góry
  Strona główna / Regulamin

  Dla zagwarantowania przejrzystości współpracy i w celu wykonania obowiązków informacyjnych, sklep saltypot.eu publikuje niniejszy Regulamin, który określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania umów w ramach Sklepu, zasady dostarczania i realizacji zamówień oraz zapłaty ceny sprzedaży, przysługujące Klientowi uprawnienia w zakresie anulowania zamówienia lub odstąpienia od umowy oraz tryb składania przez Klientów reklamacji.

  W razie pytań lub wątpliwości dotyczących treści Regulaminu prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 49 Regulaminu.

  POSTANOWIENIA OGÓLNE, ZAKRES USŁUG, WYMAGANIA TECHNICZNE

  1. Sklep internetowy saltypot.eu („Sklep”), dostępny pod adresem www.saltypot.eu

  2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną produktów.

  3. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:
  (I) komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z przeglądarki internetowej.

  (II) dostępu do internetu;

  (III) Przeglądarki internetowej

  – Internet Explorer
  – Chrome
  – Firefox
  – Opera
  – Safari (iOS)

  (IV) aktywnego konta e-mail.

  4.Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym zwrotom pisanym z wielkimi literami nadano następujące znaczenie:

  (I) ADRES – oznacza adres e-mail podany przez Klienta w procesie rejestracji i tworzenia Konta. Adres może być edytowany w zakładce www.saltypot.pl/moje-konto/

  (II)WŁAŚCICIEL– oznacza Smart Botanic Filip Piskorz, al. Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, NIP: 5842796462

  (III) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – oznacza formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia;

  (IV) KLIENT– oznacza osobę zamierzającą dokonać zakupów lub dokonującą zakupów Sklepie;

  (V) KONTO – oznacza konto Klienta utworzone w Sklepie;

  (VI) REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin Sklepu.

  (VII) SKLEP – oznacza sklep internetowy saltypot.eu dostępny w domenie internetowej www.saltypot.eu;
  (VIII) TOWAR – oznacza dostępne w Sklepie przedmioty będące przedmiotem Umowy;
  (IX) UMOWA – oznacza umowę sprzedaży Towaru zawieraną pomiędzy Klientem a Właścicielem;
  (X) ZAMÓWIENIE – oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy.

  REJESTRACJA ORAZ SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  5. Dla zawarcia Umowy niezbędne jest dokonanie prawidłowej rejestracji lub złożenie zamówienia bez rejestracji, przy jednoczesnym jednorazowym podaniu danych takich samych, jak w procesie rejestracji, tj. obligatoryjnie danych określonych w pkt. 6 Regulaminu i fakultatywnie danych określonych w pkt. 7 Regulaminu.

  6. Prawidłowa rejestracja następuje przez podanie następujących danych:

  (I) Adresu poczty e-mail;

  (II) Hasła

  Powyższe dane nie są niezbędne dla ukończenia rejestracji.
  7. Dane wprowadzone w procesie rejestracji lub przy składaniu zamówienia muszą być prawdziwe.
  8. Dla ukończenia rejestracji niezbędne jest także podanie oraz potwierdzenie hasła. Hasło powinno odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004.100.1024). Ukończenie procesu rejestracji następuje przez kliknięcie przycisku „zarejestruj się” oraz wprowadzenie formularza do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Sklep mógł się z nim zapoznać.

  9. Ukończenie procesu rejestracji oznacza, że Właściciel będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym dla wykonywania oraz rozliczania Zamówień.

  10. Rejestracja jest jednorazowa, a jej zakończenie wiąże się z utworzeniem dla Klienta indywidualnego Konta. Adres poczty e-mail oraz hasło są podstawą do późniejszego logowania do Konta.

  DANE OSOBOWE

  11. Przy składaniu zamówienia, Klient otrzymuje informacje o przetwarzaniu jego danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.

  12. Pozostałe zasady zbierania oraz przetwarzania danych osobowych Klientów, jak i wszelkich innych informacji o Klientach określone zostały w polityce prywatności. Polityka prywatności dostępna jest na stronie internetowej.

  13. Składanie Zamówień możliwe jest:

  (I) po dokonaniu rejestracji oraz utworzeniu Konta lub bez tych czynności, tj. przez podanie danych przy jednorazowym zamówieniu;

  (II) 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu.

  14. Zamówienie składane jest przez wypełnienie przez Klienta następujących czynności:

  (I) dodanie określonego Towaru do koszyka Sklepu. Wszystkie ceny Towarów podawane są w walucie EURO (EUR) oraz w kwocie brutto, tj. z uwzględnionym podatkiem VAT. Ceny Towarów nie zawierają wliczonych kosztów dostawy, które podawane są osobno, w koszyku Sklepu.

  (II) klikniecie „Zamawiam” we właściwej zakładce Sklepu oraz wprowadzenie zamówienia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Właściciel mógł się z nim zapoznać.

  Do ukończenia procesu składania zamówienia Towaru niezbędne jest – za pomocą zaznaczenia odpowiednich checkboxów – dokonanie przez Klienta akceptacji Regulaminu.

  Zamawiając towar przeznaczony do spożycia przez osoby dorosłe, użytkownik oświadcza że jest osobą pełnoletnią, lub zamawiany produkt przeznaczony jest dla osoby pełnoletniej.

  15. Umowa zawarta zostaje:

  (I) wraz z chwilą otrzymania przez Właściciela potwierdzenia Zamówienia, będącego oświadczeniem woli Klienta w przedmiocie zawarcia Umowy oraz (łącznie) potwierdzeniu przez Właściciela przyjęcia zamówienia do realizacji; do zakupu wystawiany jest paragon, dostępny w siedzibie firmy. Klient dostaje elektroniczą wersje rachunku.

  (II) na warunkach określonych w Zleceniu oraz Regulaminie.

  (III) Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na Adres. Jeżeli Towar jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi na Adres podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem przez Klienta zgody na utrwalenie potwierdzenia zawarcia Umowy w formie elektronicznej jako wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim.

  16. Realizacja Umowy przez Właściciela następuje.

  (I) przez wysyłkę zamówionych Towarów od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 10:00 do 18:00;

  (II) po uregulowaniu przez Klienta należności z tytułu Umowy, tj. po dokonaniu wpłaty za Towar oraz przesyłkę. Wpłata za Towar dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy lub w postaci płatności elektronicznej za pośrednictwem systemu płatności udostępnianego Klientowi za pośrednictwem payu.pl. Wpłata za Towar nastąpić winna w terminie 14. (słownie: czternastu) dni od dnia potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w punkcie 14 ppkt. (II) Regulaminu. W przypadku niedokonania przez Klienta wpłaty za Towar Właściciel może odstąpić od Umowy poprzez skierowanie wiadomości e-mail na Adres o odstąpieniu od Umowy.

  17. Towar dostarczany jest:

  (I) bez jakichkolwiek wad lub usterek;

  (II) w fabrycznym opakowaniu;

  (III) w miejsce wskazane przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Domyślnym adresem dostawy jest adres wprowadzony w procesie zakupu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu lub niedostarczenie Towaru wynikające z podania przez Klienta błędnego adresu dostawy.

  (IV) za pośrednictwem:

  a. paczki pocztowej. W przypadku niepodjęcia paczki zastosowanie znajduje regulamin Poczty Polskiej w zakresie awizowania oraz zwrotu przesyłki;

  b. Przesyłki kurierskiej. W przypadku niepodjęcia paczki zastosowanie znajduje regulamin InPost w zakresie awizowania oraz zwrotu przesyłki;

  c. Automatów paczkowych. W przypadku niepodjęcia paczki zastosowanie znajduje regulamin usług w zakresie powiadamiania oraz zwrotu przesyłki

  Koszty zwrotu niepodjętej w terminie przesyłki obciążają Klienta. Właściciel nadaje paczkę z Towarem w terminie nie dłuższym niż 3 (słownie: trzy) dni robocze od dnia zaksięgowania wpłaty za Towar;

  (V) wraz z fakturą VAT, o ile Klient zażądał jej wystawienia.

  ZMIANA, ANULOWANIE ORAZ REZYGNACJA Z ZAMÓWIEŃ

  Anulowanie lub zmiana zamówień

  19. Do chwili zaksięgowania płatności za zamówienie, Klient może anulować lub zmienić zamówienie w całości lub części – kontaktując się z Właścicielem e-mailowo lub telefonicznie.
  20. Właściciel potwierdzi anulowanie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mailowej wysłanej na Adres.

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  21. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 (słownie: czternaście) dni.

  22. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia Klientowi lub wskazanej przez niego osobie zamówionych towarów.

  23. Jeśli produkty zamówione przez Klienta w ramach jednego Zamówienia dostarczane będę osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia Klientowi lub wskazanej przez niego osobie ostatniej z rzeczy, partii lub części towarów.

  24. Klient może odstąpić od umowy przez:

  (i) skierowanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail hello@saltypot.eu.  Dla zachowania terminu określonego w punkcie 21 niezbędne jest skierowanie pisemnego oświadczenia do 14. (słownie: czternastego) dnia od doręczenia Klientowi towaru. Decydującym jest data potwierdzenia nadania.

  (II) skierowanie e-mailowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres hello@saltypot.eu. Dla zachowania terminu określonego w punkcie 21 niezbędne jest wprowadzenie wszystkich danych wymaganych w formularzu do 14. (słownie: czternastego) dnia od doręczenia Klientowi towaru. Decydującym jest data przesłania wprowadzonych danych (transmisja danych).

  Dla zachowania terminu określonego w punkcie 21 niezbędne jest wprowadzenie wszystkich danych wymaganych w formularzu do 14. (słownie: czternastego) dnia od doręczenia Klientowi towaru. Decydującym jest data przesłania wprowadzonych danych (transmisja danych).

  25. Klient traci możliwość odstąpienia od Umowy w przypadku, w którym otrzymany przez Klienta Towar dostarczony był w zapieczętowanym opakowaniu, które zostało przez Klienta otworzone, zaś wykorzystanie Towaru po otwarciu opakowania ze względów sanitarnych lub higienicznych jest niemożliwe.

  26. Właściciel po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu poinformuje Klienta o jego odebraniu.

  27. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu z zachowaniem zasad określonych w punktach od 21 do 26 Regulaminu prowadzi do uznania umowy za niezawartą.

  ZWROT TOWARU

  28. Odstąpienie od umowy skutkuje zobowiązaniem Klienta oraz Właściciel do wzajemnego zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony z tytułu umowy.

  29. W terminie 14. (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy:

  (I) Klient zobowiązany jest od zwrotu otrzymanych towarów. Zwrot następuje na koszt Klienta przez przesłanie towaru na adres Właściciela za pośrednictwem przesyłki pocztowej;

  (II) Właściciel zobowiązany jest do zwrotu wszelkich płatności otrzymanych od Klienta, w tym koszt przesłania towaru do Klienta. Właściciel nie zwraca kosztów zwrotu towaru, o których mowa w punkcie 29 ppkt (I) powyżej.

  30. Zwrot kwot, o którym mowa w puncie 29 ppkt (II) powyżej nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu. Inny sposób zwrotu towaru nie może wiązać się z powstaniem jakichkolwiek kosztów dodatkowych po stronie Klienta.

  31. Właściciel może wstrzymać się od zwrotu płatności, o którym mowa w punkcie 29 ppkt (II) powyżej do chwili:

  (I) otrzymania Towaru lub

  (II) przesłania przez Klienta potwierdzenia nadania towaru e-mailowo na adres hello@saltypot.eu

  32. Towar zwracany przez Klienta winien być kompletny, nie nosić śladów używania ponad ślady wynikające z użytkowania niezbędnego dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  33. W przypadku stwierdzenia przez Właściciela, że Klient wykorzystywał Towar w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, Klient ponosić będzie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru.

  POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

  REKLAMACJE

  34. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego Towaru Klient stwierdzi niezgodność Towaru z jego opisem widniejącym na zamówieniu, wady fabryczne lub uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego transportu Towaru, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

  35. Reklamacji nie podlegają wady powstałe w wyniku niedbałego, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem używania Towaru.

  36. Reklamacji dokonuje się poprzez przesłanie wiadomości email formularza reklamacyjnego oraz jego wprowadzenie go do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Właściciel mógł się z nim zapoznać lub przez bezpośredni kontakt z Właścicielem. Klient w zgłoszeniu reklamacji zobowiązany jest do podania:

  (I) wady Towaru oraz jej rodzaju,

  (II) numeru zamówienia;

  (III) rodzaju oraz specyfikacji Towaru obciążonego wadą.

  Złożenie reklamacji za pośrednictwem formularza potwierdzane jest za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na Adres.

  37. W przypadku, w którym Właściciel uzna to za niezbędne, Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego Towaru, o czym zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na Adres. Przesłanie reklamowanego Towaru winno nastąpić za pośrednictwem przesyłki rejestrowanej.

  38. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia:

  (I) jej wpłynięcia do Właściciela za pośrednictwem formularza reklamacyjnego lub

  (II) otrzymania przez Właściciela reklamowanego Towaru.

  39. W kwestiach nieuregulowanych powyżej, do reklamacji stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
  40. Właściciel nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

  PROMOCJE

  41. W Sklepie umieszczane być mogą promocje, które dzielą się na:

  (I) promocje produktowe, które obniżają cenę danego Towaru kwotowo lub procentowo;(II) promocje wartościowe, które obniżają cenę całego koszyka kwotowo lub procentowo;

  (III) promocje pakietowe, które obniżają cenę danego Towaru lub całego koszyka kwotowo lub procentowo, w zależności od ilości nabywanych Towarów.

  42. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia. Promocje nie łączą się.

  43. Zmiana zamówienia w ten sposób, że zamówienie nie spełnia warunków określonej promocji wyłącza jej stosowanie.

  44. Szczegóły oraz warunki każdej promocji określane są każdorazowo w regulaminach poszczególnych promocji dostępnych w zakładce Promocje.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  45. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone w Sklepie używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.

  46. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa austriackiego kodeksu cywilnego.

  47. Właściciel nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.

  48. Regulamin zastosowanie znajduje w odniesieniu do konsumentów.

  KONTAKT

  49. Wszelkie kontakty Klienta z Właścicielem podejmowane są za pośrednictwem:

  (I) poczty e-mail pod adresem hello@saltypot.eu;

  0
  WYBRANE PRODUKTY
  KOSZYK JEST PUSTYWRÓĆ DO SKLEPU